24%
Офіційний сайт ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня - Информация о сайте
ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня
Сб, 09.02.2008, 14:14
Головна сторінкаМій профільВихідВи зайшли як school13 | Група "Адміністратор"


ПОЛОЖЕННЯ
про організацію роботи з охорони праці учасників
 навчально-виховного процесу
в ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про освіту» і поширюється на навчальний заклад – ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня.

1.2. Це Положення визначає єдину систему організації роботи з охорони праці, а також обов'язки керівника та посадових осіб щодо забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, запобігання травматизму його учасників.

1.3. Положення узгоджене з профспілковим комітетом школи та службою охорони праці закладу.

1.4. ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня у своїй діяльності керується чинним законодавством, нормативно-правовими актами з охорони праці, цим Положенням.

1.5. Організація роботи з охорони праці в ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня покладається на директора школи.

1.6. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учнів, працівників навчального закладу (далі— учасники навчально-виховного процесу) проводяться відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26 січня 2005 р. №15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за №231/10511 (далі — Типове положення), та Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 р. №304, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 липня 2006 р. за №806/12680 (далі — Положення про навчання).

1.7. Інструктажі з питань охорони праці з учасниками навчально-виховного процесу в ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня проводяться відповідно до Типового положення. Інструктажі з питань безпеки життєдіяльності, які містять питання охорони здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо, проводяться з учасниками навчально-виховного процесу відповідно до Положення про навчання.

 

2. Обов'язки посадових осіб та організація роботи з охорони праці в  ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня

2.1. Директор школи:

2.1.1    відповідає за створення безпечних умов навчально-виховного процесу згідно з чинним законодавством, міжгалузевими і галузевими нормативними, інструктивними та іншими документами з охорони праці, безпеки життєдіяльності, цим Положенням; не дозволяє проведення навчально-виховного процесу за наявності шкідливих та небезпеч­них умов для здоров'я учасників навчально-виховного процесу;

2.1.2 створює в навчаль­ному закладі служби охорони праці, безпеки життєдіяльності, які безпосередньо підпоряд­ковуються йому; призначає відповідальних за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та визначає їх функціональні обов'язки, забезпечує функціонування системи управління охороною праці в навчальному закладі;

2.1.3  призначає наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах, навчальних кабінетах, лабораторіях, мультимедійному класі, майстернях, спортзалах, тиру;

2.1.4    затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів, працівників з обов'язковим блоком питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;

2.1.5    створює і визначає порядок роботи постійно діючої технічної комісії з уведення в експлуатацію нових, реконструйованих навчальних приміщень і обладнання, затверджує акти приймання;

2.1.6    уживає заходів щодо приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткуван­ня, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці;

2.1.7    щорічно укладає колективний договір (угоду), що містить розділ охорони праці, безпеки життєдіяльності, та забезпечує його виконання;

2.1.8    організовує роботу з перевірки готовності навчального закладу до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період;

2.1.9   забезпечує виконання законодавчих, нормативних актів, наказів, рішень, роз­поряджень, інструктивних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності Міністерства освіти і науки України, місцевих органів управління освітою, виконання захо­дів з охорони праці колективного договору (угоди), приписів органів державного наглядуза охороною праці, пропозицій профспілкового комітету;

2.1.10    на засіданнях ради навчального закладу, нарадах керівників структурних під­розділів, інших осіб, відповідальних за стан охорони праці, безпеку життєдіяльності, організовує звітування з питань профілактики травматизму, виконання заходів розділу з охорони праці колективного договору, видає накази, розпорядження з цих питань;

  2.1.11   організовує профілактичну роботу щодо попередження травматизму і знижен­ня захворюваності серед учасників навчально-виховного процесу;

2.1.12      організовує роботу з розробки програми вступного інструктажу та забезпечує проведення всіх видів інструктажів:

з охорони праці — відповідно до Типового положення,

з безпеки життєдіяльності — відповідно до цього Положення;

2.1.13  організовує роботу щодо розроблення та періодичного перегляду:

•       інструкцій з охорони праці для працівників відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98«Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого нака­зом Держнаглядохоронпраці України від 29 січня 1998 р. №9, зареєстрованого в Мін'юсті України 7 квітня 1998 р. за № 226/2666,

•   інструкцій з безпеки для учнів, від­повідно до цього Положення; перегляд цих інструкцій здійснюється один раз на 5 років;

   2.1.14      сприяє проведенню та бере участь у проведенні адміністративно-громадського контролю з питань охорони праці;

2.1.15     контролює забезпечення учасників навчально-виховного процесу спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно колективного договору;

2.1.16      здійснює контроль за підготовкою трудових  учнівських об'єд­нань щодо створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку;

2.1.17     забезпечує проведення дозиметричного контролю відповідно до чинних норма­тивних актів з обов'язковою реєстрацією в спеціальному журналі;

2.1.18       забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу відповідно до чинного законодавства і цього Положення;

2.1.19         забезпечує виконання організаційно-технічних заходів упровадження державної системи стандартів безпеки праці, проведення атестації робочих місць за умовами праці;

2.1.20      організовує проведення обов'язкових попередніх та періодичних медичних оглядів учасників навчально-виховного процесу навчального закладу відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 р. № 45 і зареєстрованого в Мін'юсті 21 червня 1994 р. за №136/345;

2.1.21   організовує обстеження робочих місць перед навчально-виробничою практикою; забезпечує контроль за вико­нанням робіт, які негативно впливають на учасників навчально-виховного процесу та стан довкілля;

2.1.22        здійснює постійний зв'язок з державними органами та громадськими організаці­ями щодо запобігання травматизму серед учасників навчально-виховного процесу;

2.1.23         повідомляє за підлеглістю протягом доби про кожний груповий нещасний випадок або випадок із смертельним наслідком, що трапився з учнем під час навчально-виховного процесу, на виробництві та у побуті;

2.1.24        організовує розслідування нещасних випадків з учасниками навчально-вихов­ного процесу, затверджує акт про нещасний випадок під час навчально-виховного проце­су відповідно до чинних документів, проводить аналіз причин та розробляє заходи щодо  попередження травматизму.

 4.2. Заступник директора школи:

4.2.1     організовує і контролює виконання керівниками структурних підрозділів (факульте­тів, кафедр, кабінетів, лабораторій тощо) заходів щодо створення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу;

4.2.2    забезпечує впровадження відповідних вимог державних і галузевих нормативних документів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховний про­цес; контролює проведення паспортизації навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій, спортзалів тощо;

4.2.3   здійснює контроль за безпекою навчального обладнання, приладів, хімреактивів, навчально-наочних посібників тощо, що використовуються під час навчально-виховного процесу відповідно до чинних типових переліків і норм;

4.2.4    здійснює керівництво постійно діючою технічною комісією з уведення в експлу­атацію нових, реконструйованих навчальних приміщень і обладнання;

4.2.5    бере участь у підготовці  учнівських об'єднань щодо ство­рення здорових і безпечних умов праці та відпочинку;

4.2.6   один раз на три роки організовує навчання і перевірку знань працівників навчального закладу з охорони праці, безпеки життєдіяльності, входить до складу комісії з перевірки знань;

4.2.7    контролює проведення інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності  учасників навчально-виховного процесу в структурних підрозділах;

4.2.8    забезпечує роботу щодо розробки і періодичного перегляду (один раз на 5 років) інструкцій з охорони праці для працівників навчальних закладів та інструкцій з безпеки для учнів,  а також розділів вимог  охорони праці у методичних рекомендаціях до виконання практичних, лабораторних робіт у навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях тощо;

4.2.9   забезпечує розробку інструкцій з охорони праці для професій або видів робіт з підвищеною небезпекою, які переглядаються один раз на 3 роки відповідно до ДНАОП0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого нака­зом Держнаглядохоронпраці України від 29 січня 1998 р. № 9, зареєстрованого в Мін'юсті України 7 квітня 1998 р. за № 226/2666;

4.2.10   бере участь у розробленні розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди);

  4.2.11   контролює норми  зберігання і витрачання отруйних речовин, легкозаймистих рідин та інших пожежо- і вибухонебезпечних матеріалів;

  4.2.12   контролює дотримання працівниками посадових інструкцій у частині забезпе­чення охорони праці, безпеки життєдіяльності;

4.2.13  бере участь в організації та проведенні адміністративно-громадського контр­олю за станом    охорони праці;

4.2.14   відповідає за правильне та своєчасне розслідування нещасних випадків з учас­никами навчально-виховного процесу, аналізує обставини нещасних випадків. 

4.5. Завідувач навчальним кабінетом, майстернею, комп’ютерним класом:

4.5.1    несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, облад­нання, приладів, інструментів, інвентарю тощо;

4.5.2    не допускає до проведення навчальних занять або робіт учасників навчально-виховного процесу без передбаченого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивіду­ального захисту;

4.5.3    вимагає у встановленому порядку забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту учасників навчально-виховного процесу згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 «Положення про порядок забезпечення працівників спе­ціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29 жовтня 1996 р. № 170;
4.5.4    відповідно до цього Положення розробляє і переглядає (один раз на 5 років)
інструкції з безпеки під час проведення занять у кабінетах, лабораторіях, навчально-виробничих майстернях, навчальних господарствах, спортивних залах тощо;

4.5.5    дозволяє використання обладнання, встановленого в лабораторіях, кабінетах, навчальних господарствах, цехах, дільницях, полігонах, передбачене чинними типовими  переліками, затвердженими Міністерством освіти і науки України;

4.5.6    контролює дотримання здорових і безпечних умов проведення навчально-виробничої практики учнів;

4.5.7    проводить інструктажі з охорони праці під час навчального і навчально-виробничого процесу;

4.5.8    забезпечує проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів з обов'язковою реєстрацією в  журналі  встановленого зразка (вступний, первинний, позаплановий, цільовий), форма журналу встановлюється службою  охорони праці ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня;

4.5.9     бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці, безпеки життєді­яльності колективного договору (угоди);

4.5.10  терміново повідомляє керівника та службу охорони праці, безпеки життєді­яльності навчального закладу про кожний нещасний випадок, що трапився з учасником навчально-виховного процесу, організовує при потребі надання потерпілому першої долі­карської допомоги, бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення при­чин, що призвели до нещасного випадку.

4.6. Учитель, класовод, вихователь ГПД, класний керівник:

4.6.1  несе відповідальність за збереження життя і здоров'я вихованців, учнів під час навчально-виховного процесу;

4.6.2  забезпечує проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

     4.6.3  організовує вивчення вихованцями, учнями правил і норм з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

4.6.4   проводить інструктажі з вихованцями, учнями:

4.6.4.1  з охорони праці під час проведення навчально-виробничої практики і трудового навчання відповідно до Типового положення;

4.6.4.2  з безпеки життєдіяльності під час проведення навчальних занять, позакласних, позашкільних заходів:

вступний на початку навчального року — з реєстрацією в журналі обліку навчаль­них занять на сторінці класного керівника,

первинний, позаплановий, цільовий інструктажі — з реєстрацією в спеціальному журналі;

інструктажі перед початком заняття (нової теми, лабораторної, практичної роботи тощо) — з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять на сторінці предмета в рядку про зміст уроку, практичної  чи лабораторної роботи тощо;

4.6.5    здійснює контроль за виконанням вихованцями, учнями правил (інструкцій) з безпеки;

4.6.6   проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед вихо­ванців, учнів під час навчально-виховного про­цесу;

4.6.7   проводить профілактичну роботу серед вихованців, учнів щодо вимог особистої безпеки у побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, дорожній рух, участь у масових заходах, перебування в громадських місцях, об'єктах мережі торгівлі тощо);

4.6.8   терміново повідомляє керівника та службу охорони праці, безпеки життєдіяль­ності навчального закладу про кожний нещасний випадок, що трапився з вихованцем, учнем, організовує надання першої долікар­ської допомоги потерпілому, викликає медпрацівника;

  4.6.9   бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

Володимир Захлюпаний © 2008Создание сайтов