Офіційний сайт ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня - Информация о сайте
ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня
Сб, 09.02.2008, 18:40
Головна сторінкаМій профільВихід

Схвалено на зборах трудового колективу
„___”_______________________ 20___ р.
Протокол №______ 

Колективний договір
між адміністрацією ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м. Ірпеня
і профспілковим комітетом школи
на 2007-2010 рік

РОЗДІЛ І. Загальні положення.

Визначаючи  даний колективний договір нормативним актом, на підставі якого здійснюватиметься регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин, сторони домовились про наступне:

1.    Цей колективний договір укладено на ________________ (зазначити, на який період).

2.      Колективний договір схвалений загальними зборами (конференцією) трудового колективу, протокол № ______ від _____________________ і набуває чинності з дня підписання.

3.      Цей колективний договір діє до прийняття нового.

4.      Сторонами колективного договору є:

- адміністрація ЗОШ №13 м. Ірпеня в особі директора В.М.Захлюпаного, який представляє інтереси власника і має відповідні повноваження;

- профспілковий комітет, який відповідно до ст. 247 КЗпП України представляє інтереси працівників ЗОШ №13 в галузі  виробництва, праці, побуту, культури.

5. Директор ЗОШ №13 визнає профспілковий комітет єдиним повноваженим представником всіх працівників ЗОШ №13 в колективних переговорах.

 6.  Сторони зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладення колективного договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення усіх питань соціально-економічних і трудових відносин. 

7.      Колективний договір укладений згідно з чинним законодавством.

8.      Положення цього колективного договору діють безпосередньо і є обов'язковим для дотримання адміністрацією, працівниками і профспілковим комітетом. 

9.      Дія колективного договору поширюється на всіх працівників установи. 

10.  Зміни та доповнення до цього колективного договору вносяться в  обовязковому порядку у звязку зі змінами чинного законодавства, з питань, що є предметом колективного договору, та з ініціативи однієї із сторін після проведення переговорів (консультацій) та досягнення згоди і набувають чинності після схвалення загальними зборами (конференцією) працівників. 

11.  Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного договору розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються у 10-ти денний строк з дня їх отримання іншою стороною. 

12.  Жодна зі сторін, що уклали цей колективний договір, не може протягом усього строку його  дії в односторонньому порядку приймати рішення, що  змінюють норми, положення, зобовязання колективного договору або припиняють їх виконання. 

13.  Переговори щодо укладання нового колективного договору на наступний термін починається не пізніше як за 2 місяця до закінчення строку дії колективного договору. 

14.  Після схвалення проекту колективного договору уповноважені представники сторін у термін 10 днів підписують колективний договір.    Після підписання колективний договір спільно подається для повідомної реєстрації в       місцеві органи державної виконавчої влади (райдержадміністрації, виконавчі комітети     сільських, селищних та міських Рад).   Через 5 днів після реєстрації колдоговорів доводиться до відома профспілкового комітету, працівників установи.

 РОЗДІЛ ІІ. Виробничі та трудові відносини.

 Адміністрація зобовязується: 

1.      Забезпечити ефективну діяльність ЗОШ №13 виходячи з фактичних обсягів фінансування та раціональне використання позабюджетних коштів для підвищення результативності роботи ЗОШ №13, поліпшення становища працівників. 

2.      Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази ЗОШ №13, створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу. 

3.      Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної праці,  раціонального використання наявного обладнання, технічних засобів навчання і т.п. 

4.      Здійснювати прийняття на роботу нових працівників лише у випадках заперечення повної продуктивної зайнятості працюючих і якщо не прогнозується їх вивільнення на підставі (п.1 ст.40 КЗпП України). 

5.      Забезпечити протягом одного року реалізацію працівниками переважного права на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації ( ст.42-1 КЗпП України). 

6.      Застосовувати контрактну форму трудового договору у випадках коли сам працівник виявив бажання працювати за контрактом і за умовами наявності фінансової бази. Згідно Постанови КМУ від 19.03.94р. №170 „ Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору”. 

7.      Забезпечити наставництво над молодшими спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективі та професійному зростанню. 

8.      До початку роботи працівників за укладеним договором розяснити під розписку його права, обовязки, інформувати про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства і даного колективного договору. 

9.      Залучати до викладацької роботи керівних, непедагогічних працівників даної установи, працівників інших підприємств, установ, організацій на умовах погодинної оплати лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку. 

10.  Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати за попереднім погодженням з профспілковим комітетом згідно з чинним законодавством. 

11.  Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи здійснювати лише після закінчення навчального року. 

12.  У термін, визначений працівником, за його власним бажанням розривати з ним трудовий договір ( в тому числі строковий), якщо в установі не виконується законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань з виплатою відповідної вихідної допомоги (ст.7 Закон України „Про охорону праці”). 

13.  Протягом 5-ти днів з часу одержання інформації  доводити до відома членів трудового колективу нові нормативні документи стосовно трудових відносин, організації праці, роз’яснювати їх зміст, права та обов’язки працівників. 

14.  Забезпечити гласність всіх заходів щодо нормування праці, роз’яснення працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових форм. 

15.  Про запровадження нових норм чи зміну чинних норм праці повідомляти працівників не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження. 

16.  Забезпечити своєчасне (виходячи з фінансових можливостей) підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

17.  Розподіл навчального навантаження здійснювати за погодженням профкомом. Попередній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік проводити в кінці поточного навчального року, про що повідомляти працівників. Навчальне  навантаження в обємі менше тарифної ставки встановлювати за  письмовою згодою працівників. Передавати уроки мистецтва, музики, фізкультури в початкових класах спеціалістам лише за згодою вчителя початкових класів. 

18.  Включати представника профкому до складу атестаційної комісії. 

19.  Режим роботи, графіки роботи, розклад уроків затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом. 

20.  При складанні розкладу навчальних занять забезпечити оптимальний режим роботи:

-          для жінок, що мають двох і більше дітей віком до 14 років, або одну дитину віком до 7 років;

-          для тих, хто  поєднує роботу з навчанням. 

21.  Вільний від навчальних занять день для методичної роботи надавати керівникам методобєднань і  вчителям, що мають навантаження в обємі до 18 год. іншим працівникам, в тому числі похилого віку, виходячи із умов. 

22.  Не допускати відволікання педагогічних працівників від виконання ними професійних обовязків (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством). 

23.  Залучати працівників до роботи в надурочний час, як виняток, лише з дозволу профкому. 

24.  У разі запровадження чергування в установі завчасно узгоджувати з профспілковим комітетом графіки. 

25.  Залучати на роботу окремих працівників у вихідні (неробочі) дні лише у виняткових      випадках за їх згодою і за погодженням з профспілковим  комітетом, компенсувати     витрачений час за рахунок додаткової відпустки під час канікул.

26.  Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням з  профспілковим комітетом і доводити до відома працівників (до 20.05 поточного        року).

27.  Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за 2 тижні до     встановленого графіком терміну (ст.10 Закону України "Про відпустки").

28.  У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника основну  безперервну частину відпустки надавати у розмірі не менше 14 календарних днів.  Невикористану частину відпустки надавати педагогічним працівникам у     канікулярний період (п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997    року № 346). Перенесення щорічної відпустки здійснювати у порядку,        передбаченому ст. 11 Закону України "Про відпустки".

29.  Надавати відпустку (або її частину) керівним та педагогічним працівникам    протягом навчального року у зв'язку з необхідністю санаторно-курортного     лікування (постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №  346).

30.  Тривалість додаткових оплачуваних відпусток встановлювати згідно з чинним  законодавством, іншими нормативними актами.

31.  Жінкам, які працюють і мають двох і більше дітей віком до 15 років або  дитину-інваліда, за їх бажанням щорічно надавати додаткову оплачувану відпустку    тривалістю 5 календарних днів без врахування вихідних. Відпустку такої ж      тривалості надавати жінкам, які всиновили дітей, батькам, які виховують дітей без  матерів (в тому числі і у разі тривалого їх перебування у лікувальному закладі),  особам, які взяли під опіку дітей (ст.19 Закону "Про відпустки").Згідно ст.19 Закону   України „Про відпустки зі змінами” від 22.10.04 №2128-ІV

32. За рахунок позабюджетних надходжень надавати оплачувані відпустки у випадках:

-    особистого шлюбу              - 3 дні,
-    при народженні дитини     - 2 дні,
-    шлюбу дітей                         - 3 дні,
-    смерті близьких                   - 3 дні.

33. В межах економії бюджетних асигнувань та за рахунок інших джерел(позабюджетних коштів) надавати працівникам інші види відпусток, не передбачені Законом України "Про відпустки", а саме:

-    ветеранам підприємства  - 3 дні,
-    донорам - 3 дні,
-    жінкам, які мають двоє і більше дітей віком до 16 років - 5 днів,
-    працюючим без лікарняних листів - 3 дні.

34. Відкликання працівника із щорічної відпустки здійснювати лише за його згодою у    випадках, передбачених чинним законодавством (ст.12 Закону України "Про   відпустки").

35. Забезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни, правил внутрішнього           розпорядку. Сприяти створенню в колективі здорового морально-психологічного      мікроклімату.
 

36. Запобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових конфліктів, а      у разі виникнення забезпечити їх вирішення згідно з чинним законодавством.

37. Забезпечити необхідні умови для ефективної роботи комісії по розгляду      індивідуальних трудових спорів.

38. Не пропонувати відпустки з частковим збереженням заробітної плати вагітним  жінкам, особам, в сім”ях  яких немає інших годувальників, батькам багатодітних      сімей.

Профком зобов'язується:

1.     Роз'яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів щодо організації праці, їх права і обов'язки.

2.     Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку.

3.     Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних    документів з питань трудових відносин, організації, нормування праці.

4.     Активно і в повній мірі реалізовувати права, надані йому відповідно до Типового       положення про атестацію педагогічних працівників України (з урахуванням змін і       доповнень, внесених згідно з листом Міністерства освіти України від 18.04.94р. №1/-           9-88), Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

5.     Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.

Сторони угоди домовились про наступне:

-        встановити в установі п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в тиждень;

-        всім працівникам надавати відпустки без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням  за наявності особистої заяви працівника згідно Закону "Про відпустки"; (Надання щорічних додаткових відпусток за роботу з ненормованим робочим днем  не повинно призводити до збільшення витрат на оплату праці; на час таких відпусток інші працівники не залучаються до виконання обов'язків тимчасово відсутніх у зв'язку з відпусткою працівників). 

 

РОЗДІЛ III.   Забезпечення   зайнятості.

 

Адміністрація зобов'язується:

1. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, реорганізацію,          перепрофілювання   установи, скорочення чисельності або штату працівників       приймати лише після попереднього проведення переговорів (консультацій) з   профкомом - не пізніше як за три місяці до здійснення цих заходів.

2. Надавати всім бажаючим можливість працювати на умовах неповного робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (за фактично виконану роботу)    без будь-яких обмежень трудових прав працівника, із збереженням повної тривалості       оплачуваної відпустки та всіх гарантій, пільг, компенсацій, встановлених       законодавством та цим колективним договором.
 

3.     Здійснювати аналіз стану та прогнозування використання трудових ресурсів      в установі

 

4.     При прогнозуванні масового вивільнення працівників (до 10% від загальної чисельності працюючих) розробити та реалізувати узгоджену з профкомом (трудовим    колективом) програму забезпечення зайнятості та соціальної підтримки працівників,      яких передбачається вивільнити.

5.     Не допускати економічно необгрунтованого скорочення класів, груп (підгруп),      робочих місць. У випадку об'єктивної необхідності скорочення чисельності       педагогічних працівників провести його після закінчення навчального року.

6.     При виникненні необхідності вивільнення працівників на підставі п.1  ст.40      КЗпП України:

-          повідомляти не пізніше, як за два місяці у письмовій формі державну службу   зайнятості про вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, або перепрофілюванням установи, скороченням чисельності або штату працівників;

-          вивільнення здійснювати лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в т.ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення і т.д.

7.     Надавати працівникам з дня попередження їх про звільнення вільний час (8       годин на тиждень) в межах робочого часу для пошуку нової роботи.

8.     При зміні власника ЗОШ № 13, а також у разі реорганізації (злиття, приєднання,     поділу, виділення, перетворення) звільнення працівників проводити лише у разі      скорочення чисельності або штату.

Профспілковий комітет зобов'язується:

1.     Вести роз'яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту   вивільнюваних працівників.

2.     Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі   відповідно до ст.42 КЗпП. Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації          вагітних, жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років - частина друга      ст.179 КЗпП України), одиноких матерів при наявності дитини віком до  14 років або     дитини-інваліда (ст.184 КЗпП України).

3.  При необхідності надавати матеріальну допомогу вивільнюваним працівникам у розмірі   до 100 грн. за рахунок коштів профспілкового бюджету (при їх наявності).

4.   Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до моменту їх    працевлаштування (крім випадків подання особистої заяви про зняття з      обліку).

Сторони домовились, що скороченні чисельності чи штату працівників переважне         
    право залишення на роботі у випадку однакової продуктивності праці і кваліфікації
     крім передбачених законодавством надається також:

-          особам передпенсійного віку;

-          особам, що навчаються.

 РОЗДІЛ IV.    Оплата праці.

  Адміністрація зобов'язується:

1.  Забезпечити в установі гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат,     надбавок, винагород, інших заохочувальних чи компенсаційних виплат,        преміювання.

2. Не приймати в односторонньому порядку рішень, що змінюють встановлені в        колективному договорі умови оплати праці.

      3 .Відповідно до ст.15 Закону України "Про оплату праці" погоджувати з профспілковим комітетом умови оплати праці в установі.

4.  Затвердити попередньо погоджене з профкомом положення  про преміювання         (додаток № 1).

      Спільно з профкомом:

-          розподіляти фонд матеріального заохочення;

-          здійснювати преміювання працівників установи;

-          виплачувати винагороди за результати роботи з позабюджетних коштів.

5.    Виплачувати працівникам установи заробітну плату у грошовому вираженні за   місцем роботи   1 раз на місяць, а при умові вчасного бюджетного фінансування       не більше 2-х разів на місяць.

6.    При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про загальну суму      заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань,       суму зарплати, що належить до виплати („Оплата праці” згідно ст.115 КЗпП       України).

7.    Забезпечити погашення заборгованої заробітної плати.       При затримці виплати заробітної плати нараховану до виплати суму індексувати                  відпо­відно до Положення про порядок компенсації працівникам частини заробітної       плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати (постанова Кабінету Міністрів        України від 20 грудня 1997 року № 1427).

8.  Погодинну оплату праці педагогічних працівників здійснювати лише у випадках

-              заміщення протягом менше ніж два місяці тимчасово відсутніх педагогів;

-              оплати праці працівників інших установ, які залучаються до педагогічної роботи.

9.     Здійснювати за час роботи в період канікул оплату праці педагогічних працівників та  осіб з числа керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного         персоналу, яким дозволено вести викладацьку роботу, з розрахунку заробітної           плати, встановленої при тарифікації, що була на початку канікул (п.7 Інструкції про          порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

10. Здійснювати оплату праці у випадках, коли заняття не проводиться з незалежних від         працівника причин (несприятливі метеорологічні умови, епідемії, сільгоспроботи і        т.д.), з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, при умові
          виконання праців­никами іншої організаційно-педагогічної роботи відповідно до їх         функціональних обов'язків (орієнтовний перелік таких робіт - додаток № 2) або      умові відпрацьованих пропущених годин за окремим графіком.

11. Доплату за заміну тимчасово відсутніх непедагогічних  працівників        здійснювати  за фактично виконану роботу в межах місячної ставки заробітної      плати відсутнього працівника.

12. Здійснювати розрахунки виплат у всіх випадках збереження середньої     заробітної плати та забезпечення допомогою у зв’язку з тимчасовою        непрацездатністю, вагітністю і пологами, виходячи із посадового окладу        (ставки) того місяця, в якому відбулася подія, пов’язана з відповідними        виплатами з урахуванням постійних доплат і надбавок (постанова Кабінету  Міністрів України №100 від 8 лютого 1995р., №348 від 16 травня 19995р.)

    13. Час простою не з вини працівника, при умові письмового попередження адміністрації про його початок, оплачувати в розмірі 2/3 заробітної плати. За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров'я працівника, або людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток (ст.7 Закону України "Про охорону праці").

14. Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за час проходження медичного огляду (ст.10 Закону України "Про охорону праці").  Плановий медогляд проходити в канікулярний період.

15. Виплачувати працівникам вихідну допомогу при припиненні трудового договору:

-    з підстав, зазначених у п.б ст.36, п.п 1,2,6 ст.40, ст.39 КЗпП (при порушенні власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, умов колективного або трудового договору) у розмірі середнього місячного заробітку;

-     у випадку призову або вступу на військову службу, направлення на альтернатив­ну (невійськову) службу (п.З ст.36 КЗпП) у розмірі не менше двохмісячного середнього заробітку (ст.44 КЗпП України);

-     у випадку, якщо працівники вимушені розірвати трудовий договір з   причин невиконання власником або уповноваженим ним органом вимог законодавства і зобов'язань колективного договору з охорони праці у розмірі тримісячного середнього заробітку (ст.44 КЗпП, ст.7 Закону України "Про охорону праці").

16. Забезпечити працівникам, які за графіком роботи працюють у нічний час, додаткову оплату у розмірі 35 відсотків годинної тарифної ставки за кожну годину роботи в нічний час (у.93 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти). Вважати нічними зміни, які повністю або частково (не менше 50% робочого часу) припадають на період з 22.00 до 6.00.

17.  Надавати відгули, або додаткові  дні до відпустки за виконання робіт в вихідні дні, або робіт, які непов'язані з посадовими обов'язками працівника (додаток 3)

Профком зобов'язується:

1.     Здійснювати контроль за дотриманням в установі законодавства про оплату праці.

2.     Сприяти в наданні працівникам установи необхідної консультативної допомоги щодо   питань оплати праці.

3.     Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної відповідальності згідно із законодавством осіб, винних у невиконанні вимог законодавства   про оплату праці, умов даного колективного договору, що стосуються оплати праці      (ст.ст.45, 141, 147-1 КЗпП, ст.36 Закону України "Про оплату праці", ст.18 Закону України "Про колективні договори і угоди"), "Про професійні спілки, гарантії їх діяльності".

4.      Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору щодо оплати   праці в комісії по трудових спорах (ст.226 КЗпП).
 

5.      Представляти на прохання працівника його інтереси щодо оплати праці в суді (ст. 112, п.2 Цивільно-процесуального кодексу, ст. 113 п.3.

 

6.      Звертатись до суду з заявами на захист трудових прав та інтересів членів  профспілки (ст.112 Цивільно-процесуального кодеку).

 7.      Звертатися до прокурора з приводу порушення законності для перевірки ним виконання законів за заявами громадян та іншими повідомленнями (ст.19 Закону України „Про прокуратуру”,  ст.259 КЗпП).

8.      Повідомляти про всі факти порушень щодо оплати праці галузеву правову інспекцію праці та державну інспекцію праці. Вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб, винних в порушенні законодавства про оплату праці.

РОЗДІЛ V.   Охорона праці Адміністрація зобов'язується:

1.            Забезпечити своєчасну розробку і виконання заходів по створенню безпечних та нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони  праці.

2.            До 1.09 провести аналіз виробничого травматизму і профзахворювань. Розробити конкретні заходи щодо запобігання нещасних випадків та профзахворювань на  виробництві.

3.            Провести навчання і перевірку знань працівників, які зайняті на роботах з підвище­ною небезпекою (додаток № 4).

4.            Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та працівниками вимог Закону України "Про охорону праці", нормативних актів про охорону праці,  технологічних процесів, графіків планово-попереджувальних ремонтів  устаткування та вентиляції.

5.   Забезпечити миючими засобами обслуговуючий персонал, організувати їх видачу  працівникам особисто (додаток № 5).

   6.   Своєчасно видавати працюючим відповідно до норм спецодяг, спецвзуття, інші    засоби індивідуального захисту. У випадку дострокового їх зносу не з вини   працівників замінювати за рахунок установи (додаток № 6).

   7.   З метою покращення умов праці жінок реалізувати такі заходи:

а) не допускати жінок на важкі роботи та роботи з шкідливими і небезпечними умовами   праці відповідно до Переліку важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється примінення праці жінок ( затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.1993 року №256);

б) не допускати жінок до піднімання і перенесення вантажу, вага якого перевищує гранично допустимі норми відповідно до Граничних норм піднімання і переміщення важких предметів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.1993 року №241).

     8.  Відшкодувати працівникові шкоду, заподіяну його каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків, у повному розмірі втрачений заробіток відповідно до законодавствам, а також сплачувати потерпілому (членам сім'ї та утриманцям загиблого) одноразову допомогу відповідно до ст.11 Закону України "Про охорону праці".

9.   Відшкодувати потерпілому витрати на лікування, протезування, придбання транспортних засобів, по догляду за ним та інші види медичної соціальної
   допомоги відповідно до медичного висновку, що видається в установленому порядку. Надавати інвалідам праці, включати непрацюючих в установі, допомогу у вирішенні соціально-побутових питань за рахунок установи (ст.11  Закону України "Про охорону праці").

  10.  Зберігати за працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з нещасним випадком на виробництві, місце роботи та середню заробітну плату на весь  період до відновлення працездатності без визнання їх в установленому порядку інвалідами. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи  забезпечити відповідно до медичних рекомендацій його перепідготовку і  працевлаштування, встановити пільгові умови та режим роботи (ст.11 Закону  України "Про охорону праці").

   11.  Надавати матеріальну допомогу працівникам у випадку хвороби внаслідок травм на виробництві залежно від тривалості хвороби.

12.  Організувати збори (конференцію) колективу установи з метою обрання уповноваженого з питань охорони праці.

13.    Запроваджувати систему стимулювання працівників, які виконують акти законодавства з питань охорони праці та техніки безпеки, не порушують вимог особистої і колективної безпеки, беруть активну участь в здійсненні заходів щодо підвищення рівня охорони праці в установі, а саме:

  •          преміювання;

  •           додаткові дні до відпустки.

14.   За кошти установи організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних медичних оглядів працівників, в т.ч. зайнятих на важких  роботах, роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці або таких, де є потребу у професійному доборі,, а також щорічного обов'язкового медичного  огляду осіб віком до 21 року (ст. 18 Закону України "Про охорону праці").

15.  На прохання працівника організувати позачерговий медичний огляд, якщо працівник пов'язує погіршення стану свого здоров'я з умовами праці (ст.19 Закону  України "Про охорону праці").

16.Провести атестацію робочих місць за умовами праці (постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992р. № 442) та здійснювати доплату за  шкідливі умови праці.

17.Виконати до 1.11 всі заплановані заходи по підготовці до роботи в зимових умовах.

    18.Придбати для кабінетів, куточків з охорони праці технічні засоби навчання,   засоби агітації і пропаганди, плакати, пам'ятки і т.п.

19.Забезпечити належне утримання санітарно-побутових приміщень.

Профком зобов'язується:

1.     Провести в установлені строки вибори громадських інспекторів, затвердити склад комісії та представників профспілки з питань охорони пращ. Провести навчання  активу.

2.     Встановити постійний контроль за виконанням вимог нормативних актів з охорони праці силами громадських інспекторів, комісій, представників профспілки з питань охорони праці.

3.     Відзначити кращих громадських інспекторів, членів комісій, представників профспілки з питань охорони праці "Положення про преміювання".

4.     Розглядати на засіданні профспілкового комітету заявки на спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту, а також контролювати їх застосування. 

5.             Систематично перевіряти виконання громадськими керівниками пропозицій громадських інспекторів, комісій, представників профспілки з питань охорони праці, домагатись їх максимальної реалізації,

6.             Регулярно виносити на розгляд зборів (конференцій), засідань профкомів питання  стану умов і охорони праці.

РОЗДІЛ VI.   Суспільно-трудової праці, гаранти, компенсації

Адміністрація зобов'язується:

1.   Виплачувати педагогічним працівникам допомогу на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу при наданні щорічної відпустки (ст.57 Закону України "Про освіту").

2.              Сприяти педагогічним працівникам у забезпеченні їх житлом у першочерговому порядку та наданні їм службового житла (ст.55 Закону України "Про освіту").

3.              Сприяти педагогічним працівникам у наданні їм пільгових кредитів для індивідуального та кооперативного будівництва (ст.55 Закону України "Про  освіту").

4.              Сприяти забезпеченню педагогічних працівників сільської місцевості, пенсіонерів, які раніше були педпрацівниками в сільських населених пунктах і проживають в них, безкоштовним користуванням житлом з опаленням і освітленням в межах встановлених норм (ст.57 Закону України "Про освіту").

 5.      Сприяти педпрацівникам сільської місцевості в реалізації їх права на одержання у власність земельної ділянки у розмірі середньої земельної частки відповідно до  чинного законодавства.

6.      Сприяти забезпеченню всіх працівників установи гарячим харчуванням за місцем роботи за рахунок працівників.

7.      Створити можливість одержання працівниками дієтичного харчування.

 8.          Створити в ЗОШ кімнату психологічного розвантаження.

9.          Спільно з місцевими органами державної виконавчої влади   та органами місцевого самоврядування сприяти забезпеченню (в сільській місцевості) безкоштовне   підвезення до місця роботи і додому педагогічних працівників (ст.14 Закону України  "Про освіту").

10.   Сприяти працівникам у призначенні їм пенсій за вислугу років та за віком.

11.   У разі захворювання педагогічних працівників, яке унеможливлює виконання ними професійних обов'язків і обмежує перебування в дитячому, учнівському  колективах, або тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу  роботу, зберігати за ними попередній середній заробіток. У разі хвороби чи  каліцтва попередній середній заробіток виплачувати до відновлення працездатності  або встановлення інвалідності (ст.57 Закону України "Про освіту").

13. При виході працівника на пенсію виплачувати йому одноразову допомогу у розмірі не більше посадового окладу за рахунок власних коштів установи.

Профком зобов'язується:

1.             Сприяти членам трудового колективу у відведенні їм земельних ділянок під    садівницькі товариства, городи, житлове будівництво.

2.             Здійснювати контроль за своєчасним наданням пільг по комунальних послугах     педпрацівникам, інформувати про стан місцеві органи влади.

3.             Організувати надання допомоги у вирішенні побутових проблем пенсіонерам, що     стоять на обліку у профспілкових організаціях.

4.             Забезпечити гласність при розподілі путівок. Сприяти організації санаторно - курортного          лікування та відпочинку членів профспілки і їх сімей. Путівки для лікування  виділяти перш за все тим, хто часто і тривалий час хворіє, хронічно хворим, тим,    хто перебуває на диспансерному обліку за наявності відповідних документів.

5.             Організувати проведення "днів здоров'я", виїзди на природу. Організувати роботу "групи здоров'я" для осіб похилого віку.

6.             Організувати проведення лекцій, зустрічей із спеціалістами щодо нетрадиційних    методів лікування (не рідше 1р. на рік).

7.             Організувати сімейні вечори, вечори відпочинку, присвячені Дню працівників освіти, 8  Березня, Новому року і т.д.

8.             Провести День шанування людей похилого віку. Забезпечити запрошення на   свято ветеранів праці та пенсіонерів.

РОЗДІЛ VII.   Гарантії діяльності профспілкової організації

 Адміністрація зобов'язується:

1.              Надавати профкому всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього колективного договору, сприяти реалізації права профспілки по    захисту трудових і  соціально-економічних інтересів працівників.

2.      Безоплатно надавати профспілковому комітету обладнане приміщення, засоби  зв'язку, сейф, оргтехніку, канцтовари при необхідності транспорт для забезпечення  його діяльності, приміщення для проведення зборів, засідань тощо (ст.249 КЗпП України).

3.              Згідно з заявами членів профспілки проводити безготівкову оплату членських внесків та перераховувати їх протягом 2 днів після виплати зарплати.

4.      Забезпечити звільнення від основної роботи представників або позаштатних працівників профспілкових органів для участі у статутних заходах на різних рівнях, а також на час короткострокового навчання із збереженням заробітної плати.

 5.             Не застосовувати до працівників, обраних до складу профорганів, дисциплінарних  стягнень без погодження з відповідними профорганами.

6.             Не допускати звільнення з роботи за ініціативою адміністрації працівників, які  обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої роботи, без  згоди відповідного профоргану.

7.             Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до усіх підрозділів і служб установи (їдальня, медкабінет) для здійснення профкомом наданих  профспілкам прав контролю за дотриманням чинного законодавства, станом  охорони праці і техніки безпеки, виконанням колективного договору.

РОЗДІЛ УПІ. Контроль за виконанням колективного договору Сторони зобов'язуються:

1.              Визначити осіб, відповідальних за виконання окремих положень колективного  договору та встановити термін їх виконання (додаток № 7 ).

2.              Періодично проводити зустрічі адміністрації та профкому, на яких інформувати сторони про хід виконання колективного договору.

3.              Двічі на рік (липень, січень-лютий) спільно аналізувати стан (хід) виконання   колективного договору, заслуховувати звіти керівника та голови профкому про   реалізацію взятих зобов'язань на загальних зборах (конференції) трудового колективу.

4.      У разі несвоєчасного виконання, невиконання зобов'язань (положень) аналізувати причини та вживати термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації. Осіб, винних у невиконанні положень колективного договору, притягати до  відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

Профком зобов'язується:

Вимагати від власника або уповноваженого ним органу розірвання   трудового договору з керівником установи, якщо він порушує  законодавство про працю і не виконує зобов'язань за колективним договором(ст.45 КЗпП). Адміністрація зобов'язується надрукувати, забезпечити реєстрацію та розмножити колективний договір до _________________   року.

За дорученням трудового колективу

Директор школи                                                                             В.М Захлюпаний

Голова профкому                                                                            К.М. Біляк


        ПОГОДЖЕНО                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ

ГОЛОВА ПРОФКОМУ                                                     ДИРЕКТОР  ШКОЛИ

_______ БІЛЯК К.М.                                                          __________ЗАХЛЮПАНИЙ В.М.

„___”_____________2007 р.                                               „___”________________ 2007р.

 

Додаток №1

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ

педагогічних працівників ЗОШ І-ІП ступенів № 13 м.Ірпеня

З метою підвищення ефективності навчально-виховної роботи в школі, матеріального стимулювання творчої, новаторської, високоефективної роботи вчителів школи вводиться шкільна премія для педагогічних працівників, що вручається за підсумками навчального року, результатів чергової атестації у квітні-травні.

Для реалізації поставленої мети вводяться слідуючі види матеріального заохочення працівників:

-         преміювання за рейтинговими підсумками навчального року;

-         преміювання за окремі успіхи і досягнення в навчально-виховному процесі;

-         надання матеріальної допомоги;

-   надбавки до посадових окладів.

Для визначення претендентів на вручення шкільної премії наказом директора створюється комісія, в яку входять члени дирекції, профкому, керівники методичних об'єднань школи.

Матеріальна допомога та премія розмірами не обмежується, а також можуть виплачуватися із спецкоштів.

Премія вручається за умови:

- безумовного виконання критеріїв;

- сумлінного виконання правил трудового розпорядку;

- якщо рішення приймається 2/3 голосів членів комісії.

Критерії визначення педагогічних працівників, які претендують на нагородження шкільною премією.

1.  Вчитель володіє ефективними формами і методами організації навчально-виховної роботи, вміло їх застосовує, забезпечуючи результативність роботи.

2.           Має власний або творчо використовує перспективний педагогічний досвід. Досвід вчителя узагальнено в школі, оформлено картотеку.

3.           Систематично веде дослідницько-пошукову роботу шляхом запровадження педагогічного експериментування, новаторських методик, розробки дидактичного матеріалу.

4.  Проводить відкриті уроки для колег школи на основі новаторських методик та власного досвіду (не менше 1 уроку протягом навчального року).

 5.          Бере активну участь у роботі методичного   об'єднання школи, сприяє поширенню творчого досвіду серед педагогів школи, району.

6.          Виявляє ініціативу в розробці нових методик, навчальних програм та матеріалу, проведенні педагогічного експерименту.

7.          Суворе виконання функціональних обов'язків згідно посадової інструкції. Проявлення творчої ініціативи, самостійності,  відповідального відношення до службового обов'язку.

 8.          Активна участь в громадському житті школи.

9.          Строге дотримання норм трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку школи.

10. Організація освітніх платних послуг з свого предмету.

 

11. Активне залучення батьківських коштів та коштів спонсорів на потреби школи

12. Підготовка школи до нового навчального року.

13. Проведення позакласних та позашкільних заходів.

14. Зміцнення матеріально-технічної бази школи.

15. Багаторічна добросовісна праця.

16. Якісна виховна робота з класом.

17. Оздоровлення дітей.

18. Систематично працює над підвищенням професійної майстерності, загальної та професійної культури.

20. Має високий рейтинг роботи по підсумкам року.

 

Премія директору школи виплачується на підставі наказу по відділу освіти. Працівники школи можуть преміюватися до ювілейних дат, до дня

народження (50-річчя, 60-річчя) і в зв'язку з виходом на заслужений відпочинок.

  

      ПОГОДЖЕНО                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ

ГОЛОВА ПРОФКОМУ                                                     ДИРЕКТОР  ШКОЛИ

_______ БІЛЯК К.М.                                                          __________ЗАХЛЮПАНИЙ В.М.

„___”_____________2007 р.                                               „___”________________ 2007р.

 

  

Додаток №2

 

Види навчально-методичної та виховної роботи,

яку виконують вчителі в межах робочого та методичного дня

 

 

-         участь у засіданнях шкільних, міських МО, ТГ, ДГ, семінарах, оглядах, методичних конкурсах; педрадах, нарадах при директорові;

 -         особиста участь та організація дітей для участі в шкільних, міських та обласних олімпіадах, науково-дослідницькій роботі; 

-         організація позакласної роботи з учнями (екскурсії, походи, змагання, конкурси, концерти, збір макулатури і т.п.); 

-         особиста участь і організація дітей на участь у загальношкільних, міських заходах, святах, мітингах, тощо; 

-         чергування по школі (згідно графіка); 

-         робота з шкільною документацією (класні журнали, щоденники, учнівські зошити, календарні та поурочні плани); 

-         робота у навчальному кабінеті (озеленення, оформлення, виготовлення наочних та роздаткових посібників, тощо); 

-         організація учнів та прибирання учнями класних приміщень, шкільної території, території селища, яка закріплена за школою; 

-         проведення роботи по організації харчування та оздоровлення учнів.

 

      ПОГОДЖЕНО                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ

ГОЛОВА ПРОФКОМУ                                                     ДИРЕКТОР  ШКОЛИ

_______ БІЛЯК К.М.                                                          __________ЗАХЛЮПАНИЙ В.М.

„___”_____________2007 р.                                               „___”________________ 2007р.

 

Додаток №3

 

Перелік робіт для надання відгулів для працівників школи

  1. За роботу у вихідні дні;

  2. За вихід на роботу під час відпустки в звязку з виробничою необхідністю;

  3. За роботу під час оздоровлення з дітьми;

  4. За виконання обовязків лаборанта;

  5. За участь у роботі комісій по виборах Президента України, до Верховної Ради та місцевих рад народних депутатів;

  6. За участь у роботі комісій по перевірці олімпіадних робіт, тестів, НЗО, державної підсумкової атестації.

 

      ПОГОДЖЕНО                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ

ГОЛОВА ПРОФКОМУ                                                     ДИРЕКТОР  ШКОЛИ

_______ БІЛЯК К.М.                                                          __________ЗАХЛЮПАНИЙ В.М.

„___”_____________2007 р.                                               „___”________________ 2007р.

 

Додаток №4

 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

 1.      Роботи по ремонту обладнання

2.      Малярні роботи на висоті більше 3-х метрів

3.      Роботи по ремонту даху

4.      Роботи в каналізаційних колодязях

5.      Робота по ремонту болєрної та опалювальної системи.

   ПОГОДЖЕНО                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ

ГОЛОВА ПРОФКОМУ                                                     ДИРЕКТОР  ШКОЛИ

_______ БІЛЯК К.М.                                                          __________ЗАХЛЮПАНИЙ В.М.

„___”_____________2007 р.                                               „___”________________ 2007р.

 

Додаток №5

 

Перелік професій і посад,

яким встановлюється безкоштовна видача мила

 

1.      Техпрацівник                                                   - 4 рази на рік

2.      Лаборант                                                          - 2 рази на рік

3.      Двірник                                                            - 4 рази на рік

4.      Робочий по поточному ремонту школи       - 4 рази на рік

5.      Учитель фізики, хімії, біології                      - 2 рази на рік

6.      Учитель трудового навчання                        - 4 рази на рік

7.      Медсестра                                                       - 8 разів на рік

 

      ПОГОДЖЕНО                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ

ГОЛОВА ПРОФКОМУ                                                     ДИРЕКТОР  ШКОЛИ

_______ БІЛЯК К.М.                                                          __________ЗАХЛЮПАНИЙ В.М.

„___”_____________2007 р.                                               „___”________________ 2007р.

 

Додаток №6

 

Перелік професій і посад,

які отримують безкоштовно спецодяг та інші засоби

індивідуального захисту

 

1.      Техпрацівник                                                   - 1 раз на 2 роки

2.      Лаборант                                                          - 1 раз на 3 роки

3.      Двірник                                                            - 1 раз на 2 роки

4.      Робочий по поточному ремонту школи       - 1 раз на 2 роки

5.      Учитель фізики                                               - 1 раз на 3 роки

6.      Учитель хімії                                                   - 1 раз на 3 роки

7.      Учитель біології                                             - 1 раз на 3 роки

8.      Учитель трудового навчання                        - 1 раз на 2 роки

9.      Медсестра                                                       - 1 раз на 2 роки

 

ПОГОДЖЕНО                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ

ГОЛОВА ПРОФКОМУ                                                     ДИРЕКТОР  ШКОЛИ

_______ БІЛЯК К.М.                                                          __________ЗАХЛЮПАНИЙ В.М.

„___”_____________2007 р.                                               „___”________________ 2007р

 

 Додаток № 7

Визначення осіб, відповідальних за виконання колективного договору 
 

Адміністрація

Профспілковий комітет

РОЗДІЛ 1

 

РОЗДІЛ І

 

п. 1-14

директор школи

п. 1-14

Голова ПК

РОЗДІЛ 2

 

РОЗДІЛ 2

 

п.п. 1-8, 10-15,

директор школи

п. 1-5

Голова ПК

17-19, 22-38

 

РОЗДІЛ 3

 

п. 9, 16, 20, 21

заступник директора

п.п. 1-4

Голова ПК

 

з навчально-виховної

РОЗДІЛ 4

 

 

роботи

п.п. 1-6

Голова ПК

РОЗДІЛ 3

 

РОЗДІЛ 5

 

п.п. 1-8

директор школи

п.п. 1-6

Голова ПК

РОЗДІЛ 4

 

РОЗДІЛ 6

 

п.п. 1-5,7,9.10,

директор школи

п.п. 5,6

член ПК, відпо-

12-17

 

 

відальний за

п. 6,8,11

заступник директора

 

спортивно-оздо-

 

з навчально-виховної

 

ровчу роботу

 

роботи

п.7

член ПК, відпо-

РОЗДІЛ 5

ж

 

відальний за

п.п. 1-2,4,7-18

директор школи

 

культмасову

п. 3,5,6

заступник директора

 

роботу

 

з господарської

п. 1-4

голова ПК

 

частини

РОЗДІЛ 8

 

РОЗДІЛ 6

 

п.п. 1-4

голова ПК

п.п 1-13

директор школи

 

 

РОЗДІЛ 7

 

 

 

п.п. 1-7

директор школи

 

 

РОЗДІЛ 8

 

 

 

п.п. 1-4

директор школи

 

 

 

 

На головну сторінку   Шкільна документація 

Володимир Захлюпаний © 2008Создание сайтов