Офіційний сайт ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня - Информация о сайте
ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 м.Ірпеня
Сб, 09.02.2008, 18:40
Головна сторінкаМій профільВихід

Статут
Ірпінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13

Загальна частина 

 1.  Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №13  м.Ірпеня  змінила  сою  назву на  Ірпінська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів №13  Ірпінської  міської  ради  Київської  області  (далі  -  школа).

2
.  Ірпінська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ   ступенів   13   це  заклад  освіти з правом юридичної особи, що забезпечує потреби громадян у загальній середній освіті.

3. Ірпінська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 13  у своїй дiяльностi керується Конституцією України, Законами УкраїниПро освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, наказами Міністерства освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та власним статутом.

4. Головним завданням школи є забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту, формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої  до професійного  самовизначення,  а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

5. Тип школи:

 середня загальноосвітня школазагальноосвітній навчальний заклад І - ІІІ ступенів:
 
 
І  ступінь  —  початкова школа  (1 - 3 (4)  класи  термін  навчання  3 (4) роки);

 ІІ  ступіньосновна  школа  (5 - 9 класитермін навчання 5 років);

 ІІІ ступіньстарша школа, як правило, з профільним спрямуванням навчання (10 - 11 (12) класи   термін  навчання  2 (3) роки).

Школи всіх трьох ступенів функціонують разом.

 Засновником школи є Ірпінський міськвиконком. 

6. Школа  є  навчальним  комунальним  закладом  з  правом  юридичної  особи,  має рахунки  в установах банків, самостійний баланс, штамп, печатку, бланк.

7
. Школа  діє  на  підставі  статуту,  який  розробляється  на  основі Положення про загальноосвітній навчальний заклад.

8
. Школа може мати у своєму складі класи з поглибленим вивченням предметів, класи (групи) з вечірньою (заочною) формою навчання, групи продовженого дня. Реорганізація  школи провадиться  у  разі  зміни  її  типу  або  форми власності. Школа має право вносити в цей Статут доповнення та зміни.

 9. Мова викладання - українська.

Юридична адреса школи:

Україна

08290

Київська область,

смт.Гостомель, вул.Рекунова, 11а

Ірпінська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 13

тел.32-800 

Організація навчально-виховного процесу 

 10. Навчально-виховний процес у школі здійснюється відповідно до робочих навчальних  планів, складених на  основі  типових  навчальних планів, затверджених  Міністерством  освіти  і  науки.  Робочі навчальні плани школи затверджуються відділом освіти Ірпінського міськвиконкому. Експериментальні та індивідуальні робочі навчальнi плани школи погоджуються з Міністерством освіти і науки за поданням управління освiти Київської  обласної  держадміністрації.

11. Школа працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, й реалізує навчально-виховні  завдання  на  кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей  та  природних  здібностей  дітей.

12. Індивідуалізація і диференціація навчання у школі забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частини Державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна частина формується школою з урахуванням спеціалізації та профілю навчання.

13
. Школа обирає форми, засоби i методи навчання та виховання у межах, визначених Законами УкраїниПро освіту”, “Про загальну середню освітута власним статутом.

14
. Індивідуальне  навчання  та  екстернат  у школі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти,  затверджених  Міністерством освіти і науки.

15. Мережа класів у школі формується на підставі нормативів їх наповнюваності  відповідно  до кількості  поданих  заяв  (але  не  більше ніж 30 учнів)  та  санітарно-гігієнічних  умов  для  здійснення  навчально-виховного процесу.

16.  Прийом  учнiв  до  всіх  класів  школи здійснюється на безконкурсній основі  відповідно  до  території обслуговування. Учні, які не проживають на території  обслуговування,  можуть  бути  зараховані  до  школи  за  наявності вільних місць у відповідному класі.

17
. Прийом учнiв до класів з поглибленим вивченням окремих предметів, проводиться на пiдставi заяви батьків або осіб, які їх замінюють, на конкурсній основi.

18
. Зарахування учнiв до школи здійснюється, як правило, до початку навчального  року  за  наказом  директора,  що  видається на підставі особистої заяви  (для неповнолітніхзаяви батьків або осiб, якi їх замiнюють) або направлень  органів  управління  освітою,  а  також свідоцтва про народження (копії),  медичної  довідки  встановленого  зразка,  документа   про  наявний     рівень освіти (крім  дітей, які вступають до першого класу), довідок про місце роботи батьків  та  склад  сімї. До  першого  класу  зараховуються,  як правило,  діти  з  6  років.

 19. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у школі здійснюється згiдно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки та погодженими з Мінфіном.

20
. Навчально-виховний процес здійснюється за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, заліків, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо.

2
1. Школа може реалізовувати освітні програми i надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

2
2. Навчальний  рік у школі  починається 1 вересня і  закінчується  не пізніше 1 липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення загальноосвітнього навчального закладу для роботи у новому навчальному році. Тривалість навчального року обумовлюється  виконанням  навчальних  програм з усiх предметів, але не може бути  менше  175  днів  у  загальноосвітньому  навчальному  закладі  І  ступеня    (1 - 3 (4) класи) та 190 днівІІ - ІІІ ступенів (5 - 11 (12) класи). Структура  навчального  року  (чверті, півріччя, семестри, триместри) та режим роботи встановлюються школою у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

23
. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

24
. Тривалість уроків у загальноосвітньому навчальному закладі становить: у перших класах — 35 хвилин, у другиходиннадцятих ( дванадцятих) - 40 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та державної санітарно-епідеміологічної служби.

 25. Тривалiсть перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації  активного  відпочинку  i  харчування  учнів,  але не менш як 10-15 хвилин.

26
. Розклад урокiв складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором школи.

27. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

28. У школі здійснюється тематичний облік знань, умінь і навичок учнів (вихованців). Система  оцінювання  навчальної праці учнів (вихованців) повинна бути стимулюючою. У першому і  другому класах дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнiв. У 3-11 класах оцінки виставляються по 12-ти бальній шкалі оцінювання знань і умінь учнів. Оцінки за чверть або півріччя (семестр), річні, екзаменаційні i підсумкові виставляються обов'язково. За рішенням Міністерства освіти і науки може запроваджуватися й інша система оцінювання знань учнів

29. Щотижня, учням 2-11-х класів класними керівниками виставляються оцінки з поведінки. Оцінка з поведінки є зразкова, добра, задовільна, незадовільна. У документі про освіту (свідоцтво, атестат) оцінка з поведінки не виставляється.

30
. Навчання у випускних 9 i 11 (12) класах школи завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації, а також переведення й випуску учнів школи встановлюються Міністерством освіти і науки. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво, атестат, довідка). Невстигаючі  протягом  двох років навчання у школі І ступеня учні за рішенням психолого-медико-педагогічної консультації  можуть продовжити навчання  у  відповідному  спеціальному  загальноосвітньому навчальному закладі за згодою батьків або осіб, які  їх замінюють. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, їх навчання може продовжуватися у класах вирівнювання знань або за індивідуальними навчальними планами і програмами. У початковій школі, в 5 - 8 та 10 (11) класах за рiшенням педагогiчної ради школи проводяться різні форми підсумкової атестації учнів (тестування, заліки, контрольні роботи, екзамени, захисти учнівських науково-дослідних робіт тощо).

31. В окремих випадках учні за станом здоровя або з інших поважних причин можуть бути звільнені від екзаменів у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки та МОЗ.

3
2. Випускники, які закінчили школу II ступеня, одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту, що дає право на вступ до школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I - II рівнів акредитації. Випускники, які закінчили загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступеня, одержують атестат про повну загальну середню освіту, що дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів. Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

33.
За відмінні успіхи в навчанні учні 1 - 8, 10 (11) класів можуть нагороджуватися похвальним листом, а випускники загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеняпохвальною грамотою За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”, медалямизолотоюЗа особливі успіхи у навчанніабо срібноюЗа успіхи у навчанні”. За відмінні успiхи в навчаннi випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. За успiхи у навчаннi (праці) для учасників навчально-виховного процесу педрадою школи можуть встановлюватися різні форми морального i матеріального заохочення

Учасники навчально-виховного процесу

 34. Учасниками навчально-виховного процесу в школі є учні (вихованці), педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

35. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов'язки визначаються Законами УкраїниПро освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими актами законодавства України, Положенням про загальноосвітній заклад, статутом, правилами внутрішнього розпорядку школи.

3
6. Учні (вихованці) школи мають право на

 • доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;  

 • вибір певного загальноосвiтнього навчального закладу, форми навчання, предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

 • переатестацію з навчальних предметів

 • безпечні i нешкідливі умови навчання та праці

 • користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою школи;

 • участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

 • участь у органах громадського самоврядування школи

 • вільне вираження поглядів, переконань

 • участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного i фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь i гідність, та інші права

37. Учні школи зобов'язані

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти; підвищувати загальний культурний рівень;

 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм

 • брати посильну участь у рiзних видах трудової діяльності; 

 • бережно ставитися до державного, громадського і особистого майна

 • дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку школи

 • дотримуватися правил особистої гігієни.

 38. Учні школи залучаються до самообслуговування, різних видів суспiльно-корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм i правил особистої гігієни та охорони здоров'я.

3
9. Педагогічні працівники школи мають право:

 • самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, не шкідливі для здоровя учнів;

 •  брати участь у роботі методичних обєднань, нарад, зборів загальноосвітнього навчального закладу та інших органів самоврядування закладу, заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

 • обирати форми підвищення своєї кваліфікації; 

 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

 • вносити пропозиції керівництву загальноосвiтнього навчального закладу i органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи

 • на соціальне i матеріальне забезпечення вiдповiдно до законодавства

 • обєднуватися у професійні спілки та бути членами інших обєднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

40. Педагогічні працівники школи зобовязані

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоровя; 

 • утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

 • виконувати статут загальноосвітнього навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору, свої посадові обовязки;

 • брати участь у роботі педагогічної ради, виробничих нарадах;

 • виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

 • дотримуватися педагогiчної етики, моралі, поважати гідність учнiв

 • постійно підвищувати свій професійний рiвень, педагогічну майстерність, загальну i політичну культуру;

 • виконувати накази i розпорядження керівника школи, органів управління освітою.

41. Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором школи і затверджується органом управління освітою. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю або в разі звільнення педагогічного працівника.

 42. Керівник школи призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками. Їхні права i обов'язки визначаються нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, правилами внутрішнього розпорядку та статутом школи.

 43. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обовязків крім випадків, передбачених законодавством.

 44. Керівник і педагогічні працівники школи підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки. За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне званнястарший учитель”, “учитель (вихователь) - методист”, “педагог - організатор - методистта інші.

 45. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників школи й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

 46. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрiшнього розпорядку школи, не виконують посадових обов'язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

 47. Права і обов'язки інженерно-технічних працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього розпорядку школи.

 48. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право

 • обирати i бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування

 • звертатися до органів управління освітою, керівника школи з питань навчання, виховання дітей

 • приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності школи;

 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи

 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи та у відповідних державних, судових органах.

 49. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобовязані

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання

 • постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сімї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів

 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

 50. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обовязків, передбачених законодавством, школа може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав. 

Управління загальноосвітнім навчальним закладом 

 51. Керівництво школою здійснює його директор, яким може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки.

 52. Директор та його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади органом управління освітою згідно із законодавством. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора.

 53. Директор школи

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників; 

 • організовує навчально-виховний процес

 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів

 • відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу

 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи

 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки

 • розпоряджається в установленому порядку шкільним майном i коштами

 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослiдно-експериментальної роботи педагогів

 • дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працiвникiв підприємств, установ, організацій у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об'єднаннями за інтересами

 • забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства; 

 • вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків

 • розглядає пропозиції педагогічної ради про виключення учнів із загальноосвітнього навчального закладу i за наявності підстав вирішує разом з батьками та службами у справах неповнолітніх питання про їх подальше навчання

 • контролює організацію харчування i медичного обслуговування учнiв

 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання

 • щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

 54. Директор школи є головою педагогічної радипостійно діючого колегіального органу управління школою.

 55. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох на рік.

 56. Педагогічна рада розглядає питання

 • удосконалення i методичного забезпечення навчально-виховного процесу

 • планування та режиму роботи школи

 • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;           

 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки i передового педагогічного досвіду

 • морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників закладу;  

 • притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обовязків.

 57. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування у загальноосвітньому навчальному закладі є загальні збори (конференція) учасників навчально-виховного процесу, які скликаються не менше одного разу на рік. Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва школою, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу. До складу ради загальноосвітнього навчального закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів (вихованців) школи ІІ - ІІІ ступенів, батьків і громадськості. Рада загальноосвітнього навчального закладу організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій), затверджує режим роботи закладу, розглядає питання здобуття обовязкової загальної середньої освіти молоді, підтримки ініціатив щодо вдосконалення системи навчання і виховання учнів, дослідно-експериментальної роботи педагогів, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, розподілу фонду загального обовязкового навчання, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

 58. У загальноосвітньому навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) або ради загальноосвітнього навчального закладу можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні обєднання, комісії, асоціації тощо, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки.

 59. До складу ради загальноосвітнього навчального закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів (вихованців) школи ІІ - ІІІ ступенів, батьків і громадськості.  Рада загальноосвітнього навчального закладу організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій), затверджує режим роботи закладу, розглядає питання здобуття обовязкової загальної середньої освіти молоді, підтримки ініціатив щодо вдосконалення системи навчання і виховання учнів, дослідно-експериментальної роботи педагогів, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, розподілу фонду загального обовязкового навчання, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесуЧлени піклувальної ради загальноосвітнього навчального закладу обираються на загальних зборах (конференціях). Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів,  організацій,  окремих громадянПіклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників тощо

Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

 60. Матерiально-технiчна база школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

 61. Фінансування школи здійснюється його засновником (власником) або уповноваженим ним органом відповідно до встановленого законодавством порядку.

 62. Фiнансово-господарська дiяльнiсть школи здiйснюється на основі його кошторису

Джерелами формування кошторису школи є:

 •  кошти бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі Державного стандарту загальної середньої освіти;

 •  кошти фізичних, юридичних осіб ;

 •  кошти, отримані за надання платних послуг;

 •  кошти, отримані від організації харчування учнів;

 •  доходи від реалiзацiї продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

 •  кредити банків;

 •  благодійні внески юридичних i фізичних осіб;

 •  дотації місцевих Рад народних депутатів, підприємств, кооперативів, в тому числі добровільних грошових внесків;

 •  кошти отримані за надання Internet-послуг;

 •  доходи від надання послуг ксерокопіювання, компютерного набору, створення і реалізації компютерних програм, проведення курсів тощо.

 63. У школі створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матерiально-побутових потреб учнів за рахунок коштів бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел. Кошти фонду загального обовязкового навчання зберігаються на рахунку школи в установі банку i витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директоромОблік i використання коштів фонду загального обовязкового навчання здійснюється школою відповідно до законодавства. Витрачання коштів фонду здійснюється згідно з наказом директора, який видається на підставі рішення ради цього закладуКонтроль за правильним витрачанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування та органи управління освітою.

 64.  Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в школі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. Бухгалтерський облік за рішенням загальних зборів (конференції) може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

 65.  Бюджетні кошти згідно законодавства перераховуються школі міською Радою народних депутатів поквартально. Економія коштів за наслідками фінансового року знаходиться у повному розпорядженні школи і може бути використана для матеріального стимулювання членів колективу, фінансування будь-яких навчальних, виховних, господарських заходів, які проводяться в школі. Форми організації праці обслуговуючого і допоміжного персоналу, доплату за сумісництво та збільшення обсягу роботи визначає директор школи.

 66. Загальноосвітній навчальний заклад має право згідно із законодавством придбавати i орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

 67.  Школа має право згідно із законодавством займатися самостійно організацією харчування учнів, їх оздоровленням в пришкільних таборах, організацією екскурсій, подорожей, тощо.

 68.  Школа має право укладати угоди з вчителями, іншими працівниками про виконання окремих видів роботи в позаробочий час, розраховуючись за цю роботу із бюджетних, позабюджетних коштів та коштів фонду економії заробітньої плати.

 69.  Бюджетні асигнування на школу та позабюджетні кошти не підлягають вилученню.

 70.  Школа користується приміщенням, обладнанням і відведеною територією, розпоряджається ними у межах, передбачених чинним законодавством. Передача цих приміщень і території школи може здійснюватися у передбаченому законодавством порядку.

 71. Школа має право користуватися коротко- і довготерміновими кредитами. Коротко-терміновий кредит використовується школою для здійснення його поточної діяльності. Довготерміновий кредит використовується для зміцнення матеріально-технічної бази з наступним погашенням кредиту за рахунок коштів закладу.

 72. Звітність про діяльність загальноосвiтнього навчального закладу встановлюється вiдповiдно до законодавства.

 Міжнародне співробітництво

  73. Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі звязки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціямиШкола має право відповідно до законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

 74. Участь школи у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства.

 Контроль за діяльністю загальноосвітнього навчального закладу

  75. Державний контроль за діяльністю школи здійснюють Міністерство освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані загальноосвітні навчальні заклади, Державна інспекція закладів освіти при Міністерстві освіти і науки, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою, органи державної санітарно-епідеміологічної служби та засновники закладу.

 76. Основною формою державного контролю за дiяльнiстю школи є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки.

77. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) загальноосвітнього навчального закладу з питань, повязаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1 - 2 разів на рік. Перевірки з питань, не повязаних з навчально-виховною діяльністю закладу, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

 

 

На головну сторінку   Шкільна документація 

Володимир Захлюпаний © 2008Создание сайтов